Azərbaycan Arxeologiyası. Altı cilddə. VI cild. Orta əsrlər. Dərs vəsaiti.