«Azərbaycanın Xəzərsahili zonasında və Abşeronda rekreasiya-turizm resursları». Dərs vəsaiti