«Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müntəxəbatı». Dərs vəsaiti