«Azərbaycanın mətbuatı tarixi (1920-1990) II hissə». Mətbuatın tədqiqi