«Azərbaycanın mətbuatı tarixi (1875-1920) I hissə». Mətbuatın tədqiqi