Yazarlar

Elmi redaksiya şurası: Y.Rüstəmov, Ə.Tağıyev, kitabları